Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Cuộc thi Sáng tạo TTN

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Đăng ký thành viên

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Quý vị phải được ít nhất hai thành viên xác thực, khi đó quí vị mời trở thành thành viên của website trường.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.


  TẬP THỂ CB-GV-CNV-HS TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN »ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
  Gốc > Thông tin trường > Công đoàn >

  QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BCH CĐCS TRƯỜNG THCS&THPT THẠNH TÂNNHIỆM KÌ 2012 – 2014.

   

  Công đoàn Ngành GD Sóc Trăng       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  BCH CĐ THCS&THPT Thạnh Tân                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

  Thạnh Tân, ngày 30  tháng 7 năm 2012.

   

  QUY CHẾ LÀM VIỆC

  CỦA BCH CĐCS TRƯỜNG THCS&THPT THẠNH TÂN NHIỆM KÌ  2012 – 2014.

   

  -      Căn cứ vào Luật Công đoàn ViệtNamđược Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa ViệtNamphê chuẩn.

  -      Căn cứ vào Điều lệ Công đoàn ViệtNamngày 05/11/2008.

  -      Căn cứ vào hướng dẫn 703/TLĐ về thi hành điều lệ Công đoàn Việt nam

  -      Căn cứ vào phiên họp thứ nhì của BCH CĐCS trường THCS&THPT Thạnh Tân vào ngày 30 tháng 07 năm 2012 đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc của BCH CĐCS THCS&THPT Thạnh Tân, gồm các Chương, Điều khoản sau :

   

  CHƯƠNG I

   NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

   

  Điều 1: BCH CĐ trường THCS&THPT Thạnh Tân được đại biểu bầu ra trong ngày Đại hội Công đoàn nhiệm kì  2012 – 2014 , chịu trách nhiệm trước Đại hội và toàn thể giáo viên- công nhân viên trường THCS&THPT Thạnh Tân về việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đại hội và các chỉ tiêu, kế hoạch do Đại hội thông qua.

  Điều 2: BCH CĐCS trường THCS&THPT Thạnh Tân làm việc trên nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, lấy ý kiến đa số.

  Điều 3: BCH CĐCS trường THCS&THPT Thạnh Tân chịu sự lãnh đạo của Công đoàn Ngành GD và sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy trường THCS&THPT Thạnh Tân.

  Điều 4: BCH CĐ trường cùng với BGH trường đồng trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của trường, ngành, các Chủ trương, Chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước.

  Điều 5: Các tổ chức đoàn, ban dưới sự chỉ đạo của các ủy viên BCH CĐCS phụ trách có trách nhiệm nghiên cứu xây dựng kế hoạch phát động các phong trào thi đua theo từng chủ điểm.

  Điều 6: BCH CĐCS trường THCS&THPT Thạnh Tân tham gia phiên họp liên tịch với nhà trường theo định kì và họp lệ BCH thường kì mỗi tháng 1 lần (không kể đột xuất).

               

  CHƯƠNG II:

  TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA BAN THƯỜNG VỤ

   

  Điều 7: Ban Thường vụ là thường trực của Ban chấp hành, thay mặt Ban chấp hành chỉ đạo, điều hành hoạt động công đoàn , có trách nhiệm và quyền hạn sau:

  -          Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ công đoàn tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của công đoàn cấp trên.

  -          Chỉ đạo, hướng dẫn tổ công đoàn thực hiện và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành; ra các nghị quyết, quyết định của Ban chấp hành.

  -          Tổ chức bộ máy điều hành hoạt động của Công đoàn, chuẩn bị nội dung và điều hành các kỳ họp Ban chấp hành, tổ chức hoạt động của uỷ viên Ban chấp hành.

  -          Thay mặt Ban chấp hành tham gia ý kiến với lãnh đạo Nhà trường, tổ chức các hoạt động phối hợp với các đoàn thể khác  có liên quan đến hoạt động công đoàn.

  -          Tổ chức, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, thông tin kịp thời tình hình phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn và các thông tin khác cho uỷ viên Ban chấp hành công đoàn, cho các tổ Công đoàn, trả lời chất vấn của uỷ viên Ban chấp hành công đoàn về những vấn đề liên quan trong phạm vi quyền hạn, chức năng của tổ chức công đoàn.

  -          Tổ chức phong trào thi đua trong CNVC-LĐ. Thực hiện tốt chức năng tham gia, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước của chính quyền, chủ sử dụng lao động đối với CNVC-LĐ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC- LĐ.

  -          Chỉ đạo công tác tổ chức, đổi mới hoạt động công đoàn, phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn vững mạnh.

  -          Trực tiếp chỉ đạo công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn.

  -          Tổ chức chỉ đạo công tác giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

  -          Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân đoàn viên theo hướng dẫn của công đoàn cấp trên.

  CHƯƠNG III

  TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA UỶ VIÊN BTV

  Điều 8: Chủ tịch Công đoàn là người đứng đầu Ban chấp hành, phụ trách chung và chủ trì các công việc của Ban Thường vụ, Ban chấp hành, có trách nhiệm và quyền hạn:

  -          Chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành và Công đoàn ngành giáo dục, Đảng uỷ của trường  về phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn của đơn vị

  -          Thay mặt Ban Thường vụ làm việc với Công đoàn ngành giáo dục, Đảng uỷ của trường và đoàn thể có liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao và thúc đẩy hoạt động công đoàn.

  -          Quản lí nhân sự, kết nạp, khai trừ công đoàn viên tại đơn vị

  -          Quyết định và chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành về hoạt động của Ban Thường vụ, chủ trì các hội nghị Ban Thường vụ, Ban chấp hành.

  -          Uỷ quyền và phân công nhiệm vụ cho các Phó chủ tịch, uỷ viên Ban Thường vụ, uỷ viên Ban chấp hành thực hiện các công việc khi cần thiết. Quyết định những vấn đề cần thiết để thi hành kịp thời những Chủ trương, Chỉ thị của Công đoàn Ngành GD Việt Nam, LĐLĐ tỉnh và của Công đoàn Ngành GD Sóc Trăng.và thông báo lại Ban Thường vụ trong phiên họp gần nhất.

  -          Tham gia ý kiến với thủ trưởng cơ quan, bàn bạc phối hợp cùng với chính quyền giải quyết các vấn đề có liên quan đến Nhà giáo và lao động, xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy Đảng, của Công đoàn cấp trên.

  -          Tham dự các cuộc họp do Công đoàn Ngành tổ chức.

  -          Quản lí và sử dụng tài chính, tài sản của CĐCS khi được phân cấp.

  Điều 9: Phó chủ tịch là người giúp đồng chí Chủ tịch điều hành hoạt động của Ban Thường vụ, Ban chấp hành, có trách nhiệm và quyền hạn:

  -          Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch và Ban Thường vụ về những lĩnh vựcđược phân công phụ trách, trực tiếp giải quyết các vấn đề do các uỷ viên Ban thường vụ, Ban chấp hành đề nghị thuộc lĩnh vực được phân công.

  -          Thay mặt Chủ tịch khi Chủ tịch đi vắng, được giải quyết các công việc khi Chủ tịch uỷ quyền.

  -          Tổ chức chỉ đạo các chương trình phối hợp hoạt động trong phạm vi được phân công phụ trách, kiểm tra đôn đốc thực hiện nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ, Ban chấp hành.

  -          Cùng với Chủ tịch theo dõi, thực hiện các Chủ trương, các chế độ chính sách xã hội, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn, đảm bảo đúng nguyên tắc, chế độ và luật pháp qui định hiện hành.

  -          Tổng hợp tình hình hoạt động và số liệu báo cáo của tổ Công đoàn, báo cáo, tổng hợp và đánh giá tình hình hoạt động của BCH CĐCS theo từng tháng.

  Điều 10:  uỷ viên Ban Thường vụ có trách nhiệm và quyền hạn:

  -          Tham gia các quyết định của Ban Thường vụ trong việc giải quyết các vấn đề thuộc trách nhiệm, quyền hạn Ban thường vụ .

  -          Chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ về việc xây dựng các đề án chuyên đề được phân công phụ trách, cùng tập thể Ban Thường vụ chuẩn bị nội dung các cuộc hội họp của Ban chấp hành Công đoàn.

  -          Tổ chức chỉ đạo thực hiện và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, quyết định của Ban thường vụ, Ban chấp hành về lĩnh vực, chuyên đề được phân công. Thay mặt Ban Thường vụ giải quyết các công việc về lĩnh vực, chuyên đề trên cơ sở các quyết định của tập thể.

  -          Ngoài nhiệm vụ thường xuyên, có trách nhiệm thực hiện sự phân công của Chủ tịch về một số công việc cần thiết khác.

  -          Tham gia ý kiến với các thành viên trong Ban Thường vụ, xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền của thành viên đó có liên quan đến lĩnh vực, chuyên đề mình phụ trách.

   

  CHƯƠNG IV

  TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA UỶ VIÊN BCH

   

  Điều 11: Trách nhiệm của các Ủy viên BCH Công đoàn :

  Các ủy viên trong BCH CĐCS được phân công phụ trách các ban chuyên đề gồm : Trưởng ban Nữ công, Chủ nhiệm UBKT, Trưởng ban tuyên giáo,Kế toán Công đoàn, Thủ quỹ Công đoàn.

  Điều 12: Các đồng chí phụ trách các ban chuyên đề chịu trách nhiệm triển khai các hướng dẫn và tổ chức thực hiện theo các chuyên đề Hội thi, Hội thao, phong trào thi đua… do Ngành và các ban chuyên đề cấp trên phát động, Công đoàn trường phát động.

  Điều 13: Tham gia các phiên họp định kì trong tháng và các kì họp đột xuất của BCH  triệu tập, kịp thời phản ánh tình hình hoạt động của các tổ Công đoàn do mình phụ trách.

  Điều 14: Làm việc với tinh thần tự nguyện vì lợi ích của tập thể, phải ra sức tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ về mọi mặt, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trước tập thể.

  Điều 15: Phát hiện, đề xuất và kiến nghị những vấn đề có liên quan về Chủ trương, Chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước đối với nghĩa vụ, quyền lợi của cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị.

  CHƯƠNG V

  NGUYÊN TẮC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

  Điều 16Ban Thường vụ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số. Ban Thường vụ phân công 03 đồng chí làm Thường trực gồm 01 đ/c Chủ tịch và 01 đ/c Phó chủ tịch và 1 đ/c UV

  Điều17: Những công việc phải được đưa ra tập thể Ban Thường vụ thảo luận và quyết định:

  -      Ra các nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ để thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành, các chương trình, đề án và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

  -      Thông qua các văn bản đề xuất, kiến nghị Đảng, Nhà nước, công đoàn cấp trên về chế độ, chính sách pháp luật có liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động và cán bộ công đoàn.

  -      Chuẩn bị nội dung báo cáo của Ban Thường vụ trình cấp trên, Đảng bộ…

  Điều 18: Hội nghị Ban Thường vụ phải có ít nhất 2/3 tổng số uỷ viên Ban thường vụ dự họp mới có giá trị. Các nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ phải có quá 1/2 số thành viên tham dự tán thành mới có hiệu lực thi hành.

  Điều 19: Ban Thường vụ có chương trình công tác hàng năm, tháng và hoạt động theo chương trình, các uỷ viên Ban Thường vụ xây dựng kế hoạch công tác của mình trên cơ sở chương trình công tác của Ban thường vụ.

   

  CHƯƠNG VI :

  MỐI QUAN HỆ VỚI CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ, VỚI CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC SÓC TRĂNG :

   

  Điều 20:  BCH CĐCS có mối quan hệ phối hợp, bình đẳng và chặt chẽ với BGH, chịu sự lãnh đạo của Đảng bộ về mặt tổ chức, chỉ đạo, về Chủ trương, đường lối, Chính sách nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành trong từng năm học.

  Điều 21: BCH thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động và kế hoạch công tác. Kiến nghị, đề xuất những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề bất cập, bất hợp lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về CĐ Ngành, BGH và Đảng bộ trường để xin ý kiến chỉ đạo và giải quyết.

  Điều 22: Phối hợp tốt với Chi đoàn giáo viên, Đoàn thanh niên để xây dựng các kế hoạch phong trào, tổ chức hội thao, hội thi, thi đua…

   

  CHƯƠNG VII :

  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH :

   

  Điều 23: Tất cả các ủy viên BCH CĐCS phải quán triệt và nghiêm túc thực hiện Quy chế này. Mọi vi phạm phải được phê bình và góp ý kịp thời.

  Điều 24: Quy chế nầy đã được BCH Công đoàn đóng góp ý kiến bổ sung và nhất trí.

  Trong quá trình thực hiện cần kịp thời rút kinh nghiệm và tu chỉnh, bổ sung cho hoàn chỉnh nhưng phải có đến 2/3 thành viên trong BCH biểu quyết mới có quyền sửa đổi, bổ sung.

   

  T/M. BCH CĐCS Trường THPT&THPT Thạnh Tân

                                                                Chủ tịch

   

                                                              Lê Thanh Tú


  Nhắn tin cho tác giả
  Di Thanh Tuấn @ 19:27 31/07/2012
  Số lượt xem: 3361
  Số lượt thích: 0 người
  Avatar

  QUY CHẾ LÀM VIỆC

  CỦA BCH CĐCS TRƯỜNG THCS&THPT THẠNH TÂN NHIỆM KÌ  2012 – 2014.

   
  Gửi ý kiến