Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Cuộc thi Sáng tạo TTN

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Đăng ký thành viên

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Quý vị phải được ít nhất hai thành viên xác thực, khi đó quí vị mời trở thành thành viên của website trường.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.


  TẬP THỂ CB-GV-CNV-HS TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN »ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
  Gốc > Thông tin trường > Đảng bộ > Đảng Uỷ >

  Chương trình kiểm tra giám sát cấp ủy 2012

      ĐẢNG ỦY TRƯỜNG THCS&THPT THẠNH TÂN                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  UBKT ĐẢNG ỦY TRƯỜNG THCS&THPT THẠNH TÂN         Thạnh Tân ngày 06 tháng 01năm 2012

              

  CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA, GIÁM SÁT

  CỦA ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY NĂM 2012

  ------------

  Căn cứ vào Điều lệ Đảng, chương trình công tác của UBKT Huyện ủy và Đảng ủy trường THCS & THPT Thạnh Tân. UBKT Đảng ủy Đảng ủy trường THCS & THPT Thạnh Tân xây dựng chương trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2012 như sau:

     I. THỰC HIÊN NHIỆM VỤ THEO QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU LỆ ĐẢNG:

        1. Kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm trong việc:

          - Chấp hành Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước và tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên.

          - Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, những điều đảng viên không được làm, thực hiện pháp lệnh về cán bộ công chức, viên chức…

        2. Kiểm tra 03 chi bộ trực thuộc Đảng ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đảng viên và thi hành kỷ luật trong Đảng.

        3. Công tác giám sát :

          - Giám sát các ủy viên BCH Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc trong việc chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và việc lãnh đạo,chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Đảng, của Đảng ủy và của chi bộ trực thuộc; việc thực hiện quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy.Giám sát chế độ sinh hoạt của Chi bộ trực thuộc.

         - Giám sát đảng viên: trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị, quyết định, kết luận của Đảng;chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc thực hiện tiêu chuẩn của đảng viên, của cấp ủy viên, phẩm chất đạo đức lối sống; việc thực hiện các quy định số 47 – QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

       4. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:

         - Xem xét giải quyết và tham mưu cho Đảng ủy xử lý các đơn thư tố cáo, khiếu nại đối vối Tổ chức Đảng và đảng viên đúng quy định của Điều lệ Đảng và các hướng dẫn của UBKT Trung ương.

         - Phấn đấu xem xét giải quyết trên 100 % đơn thư tố cáo (có tên, có địa chỉ và vụ việc cụ thể) và 100% đơn thư khiếu nại về kỷ luật Đảng (nếu có).

       5. Công tác kỷ luật trong Đảng:  Xem xét ra quyết định và đề xuất các hình thức kỷ luật (nếu có) của đảng viên và tổ chức Đảng vi phạm để Đảng ủy xem xét quyết định.

       6. Kiểm tra tài chính : Chế độ thu - chi đảng phí của Đảng ủy, của các chi bộ trực thuộc về thực hiện nhiệm vụ thu nộp đảng phí của đảng viên. Phấn đấu kiểm tra hàng quý việc thu chi đảng phí của 03 chi bộ trực thuộc.

    II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẤP ỦY GIAO:

     1. Xây dựng và tham gia thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2012 của BCH Đảng ủy trường.

     2. Phối hợp với các bộ phận của Đảng ủy trường Kiểm tra, giám sát việc triển khai các chỉ thị, Nghị quyết của Trung Ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy, của Đảng ủy trường và chỉ thị, quy định của Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng  phí.

     3. Thực hiện các yêu cầu về công tác kiểm tra, giám sát theo chỉ đạo của Đảng ủy trường, của UBKT Huyện ủy.

     4. Phối hợp các bộ phận của Đảng ủy trường đánh giá kết quả phân tích chất lượng Tổ chức 03 chi bộ  Đảng trực thuộc Đảng ủy và đảng viên năm 2011 và triển khai năm 2012.

    III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

     Quý 1:

     Tham mưu Đảng ủy trường xây dựng, triển khai thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2012.

     Họp UBKT Đảng ủy trường triển khai công tác năm 2012, (kiện toàn tổ chức UBKT Đảng bộ trường).

     Tham dự chương trình làm việc của BCH với các chi bộ trực thuộc.

     Xây dựng kế hoạch giám sát  chuyên đề đối với các chi bộ trực thuộc về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện quy chế làm việc của Cấp ủy trong công tác cán bộ.

    Quý 2:

     Tiến hành giám sát chuyên đề tại về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện quy chế làm việc của Cấp ủy trong công tác cán bộ.

     Lựa chọn đối tượng, thu thập thông tin  và xây dựng kế hoạch kiểm tra đảng viên nếu có “dấu hiệu vi phạm” của đảng viên là cấp ủy viên (kể cả tập thể BCH Đảng bộ trường).

     Tham mưu cho Đảng ủy trường và tiến hành kiểm tra các chi bộ: thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đảng viên và thi hành kỷ luật trong Đảng. Kiểm tra tài chính Đảng.

    Quý 3:

     Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2012.

     Tiếp tục tiến hành kiểm tra “dấu hiệu vi phạm” của đảng viên (nếu có).

     Tiếp tục thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy trường;

     Phối hợp các bộ phận của Đảng ủy kiểm tra, giám sát đảng viên và các chi bộ trực thuộc thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, của đảng viên, công tác thu – chi đảng phí.

     Thực hiện chương trình kiểm tra của UBKT Huyện ủy đối với Cấp ủy và UBKT Đảng bộ trường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng .

    Quý 4:

    Tiếp tục tiến hành kiểm tra “dấu hiệu vi phạm” của đảng viên (nếu có).

    Tiếp tục thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của BCH Đảng ủy trường.

    Một số công tác khác của Đảng ủy, UBKT, các chi bộ.

    Phối hợp các bộ phận của Đảng ủy trường chuẩn bị nội dung cho công tác tổng kết công tác Đảng và nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2012, xây dựng  chương trình công tác chung năm 2013.

                                                                               

                                                                   T/M. ỦY BAN KIỂM TRA

                                                                                               CHỦ NHIỆM

   

   

   

                                                                                         QUÁCH HOÀNG ÁI


  Nhắn tin cho tác giả
  Di Thanh Tuấn @ 21:12 21/01/2012
  Số lượt xem: 2822
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến