Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Cuộc thi Sáng tạo TTN

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Đăng ký thành viên

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Quý vị phải được ít nhất hai thành viên xác thực, khi đó quí vị mời trở thành thành viên của website trường.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.


  TẬP THỂ CB-GV-CNV-HS TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN »ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
  Gốc > Thông tin trường > Cơ cấu tổ chức > Ban giám hiệu >

  Phân công trong Ban giám hiệu

  SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO TỈNH SÓC TRĂNG    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THCS VÀ THPT THẠNH TÂN                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:  05 /QĐPC-THCS-THPT.TT                        Sóc Trăng,  ngày 16  tháng 03  năm 2011.

   

  QUY ĐỊNH

  Phân công nhiệm vụ Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng

  Trường THCS và THPT Thạnh Tân

                                                                                                                   

  - Căn cứ Điều 19 Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  - Căn cứ Quyết định số 243/QĐTC-CTUBND ngày 03 tháng 6 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thành lập trường THCS và THPT Thạnh Tân trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng;

  - Căn cứ các Quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng và bổ nhiệm các Phó Hiệu trưởng trường THCS và THPT Thạnh Tân.

              Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành mọi hoạt động của nhà trường, Hiệu trưởng trường THCS và THPT Thạnh Tân quy định phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng của trường như sau:

   

              I. QUY ĐỊNH VỀ NGUYÊN TẮC CHUNG:

  1. Việc lãnh đạo, quản lý và điều hành mọi hoạt động của nhà trường được thực hiện theo quy chế làm việc và quy chế thực hiện dân chủ (nhà trường đã ban hành); chấp hành đúng Điều lệ nhà trường và thực hiện làm việc theo chế độ thủ trưởng; giữ gìn và phát huy sự đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  2. Cá nhân được phân công lĩnh vực nào cần chủ động căn cứ nhiệm vụ năm học, tình hình nhà trường để xây dựng kế hoạch năm, tháng, tuần cho từng mặt công tác trình Hiệu trưởng phê duyệt trước ngày 5/9 hàng năm; cuối tháng sơ kết báo cáo Hiệu trưởng và trực tiếp giải đáp các vấn đề liên quan đối với giáo viên, nhân viên và học sinh tại các phiên họp hội đồng thường kỳ. Cá nhân được phân công lĩnh vực nào sẽ chịu trách nhiệm chính lĩnh vực đó.

  3. Hồ sơ thuộc lĩnh vực nào sẽ do người được phân công lĩnh vực đó thiết lập, bảo quản, lưu trữ theo quy định. Khi có kiểm tra của cấp trên, phải có đủ hồ sơ theo quy định.

  4. Trong quá trình lãnh đạo, quản lý, điều hành  nhà trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng phải có sự phối hợp chặt chẽ đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả, phát huy tính sáng tạo, chủ động của cá nhân, tinh thần hợp tác để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, hoàn thành các kế hoạch đã đề ra và các nhiệm vụ đột xuất do cấp trên giao phó.

  5. Trên cương vị được phân công, các Phó Hiệu trưởng căn cứ nhiệm vụ mỗi năm học, các yêu cầu khác trong từng năm học và các nhiệm vụ đột xuất được giao để chỉ đạo việc tổ chức thực hiện; kịp thời kiểm tra, giám sát để đạt được hiệu quả công tác cao nhất.

   

  II. PHÂN CÔNG CỤ THỂ:

  1. Hiệu trưởng Trần Anh Tân

  1.1 Phụ trách chung. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các Phó Hiệu trưởng, Tổ chuyên môn, Giáo viên chủ nhiệm lớp, điều phối công việc giữa các Phó Hiệu trưởng để đảm bảo đúng chức trách thẩm quyền.

  1.2. Phụ trách các lĩnh vực công tác cụ thể sau:

  - Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên;

  - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học; quản lý tổ chức bộ máy của nhà trường;

  - Quản lý giáo viên, nhân viên, học sinh; chỉ đạo quản lý chuyên môn, phân công công tác, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên; chỉ đạo quản lý và tổ chức giáo dục học sinh; tiếp nhận học sinh chuyển trường;

  - Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường; chủ tài khoản, công tác kế hoạch, tài vụ, mua sắm trang thiết bị, xây dựng cơ bản và sửa chữa; ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và dạy học;

  - Công tác đối ngoại của nhà trường và công tác phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài nhà trường;

  - Công tác thanh kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; thi đua khen thưởng, kỷ luật giáo viên, nhân viên và học sinh; xếp loại đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên; tuyển sinh tuyển dụng, hội đồng xét lương; công tác phòng, chống tham những, tiêu cực, lãng phí;

  - Tham gia giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của các Phó Hiệu trưởng khi được đề nghị hoặc xét thấy cần thiết; những vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền giải quyết của các Phó Hiệu trưởng phụ trách và những công việc khác mà Hiệu trưởng thấy cần phải trực tiếp giải quyết;

  2. Phó Hiệu trưởng Trần Ngọc Loan: Phụ trách công tác trật tự - kỷ luật toàn trường và phổ cập THCS; chỉ đạo mảng vận động học sinh ra lớp (phổ thông và phổ cập)

         - Chủ trì và phối hợp với Đoàn trường tổ chức các phong trào thi đua, học tập, văn nghệ, TDTT, hạnh kiểm của học sinh; công tác đảm bảo an ninh trật tự

         - Thường trực Hội đồng kỷ luật học sinh

         - Thực hiện những việc hoặc công tác đột xuất khác do Hiệu trưởng phân công.

  3. Phó Hiệu trưởng Quách Hoàng Ái: Phụ trách công tác quản lý cơ sở vật chất; phối hợp với các tổ chức: Công đoàn, Đoàn TNCSHCM, Đội thiếu niên tiền phong, … trong bảo quản và giữ gìn tài sản nhà trường.

  - Chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy; vệ sinh, môi trường

  - Phụ trách quản lý cơ sở vật chất của các phòng hành chánh, phòng học và các phòng chức năng khác; chỉ đạo công tác lao động

  - Thực hiện những việc hoặc công tác đột xuất khác do Hiệu trưởng phân công.

  4. Phó Hiệu trưởng Phan Văn Bình: Phụ trách công tác chuyên môn toàn trường; phối hợp với Phó Hiệu trưởng Trần Ngọc Loan chịu trách nhiệm tổ chức các phong trào thi đua, học tập, văn nghệ, TDTT, hạnh kiểm

  - Chỉ đạo các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục quốc phòng, dạy nghề phổ thông.

  - Thực hiện những việc hoặc công tác đột xuất khác do Hiệu trưởng phân công.

                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

   

  Nơi nhận:

  - Giám đốc Sở (b/c);                                                                           

  - Phòng GD-ĐT huyện Thạnh Trị (p/hợp);

  - UBND xã Thạnh Tân (p/hợp);

  - Phòng TCCB, Phòng GDTrH (theo dõi);

  - Hiệu trưởng, các Phó HT (thực hiện);

  - Trưởng ban ĐDCMHS trường (p/hợp);                                                        

  - Tổ trưởng các tổ (triển khai);

  - Lưu: VP.


  Nhắn tin cho tác giả
  Di Thanh Tuấn @ 09:08 30/03/2011
  Số lượt xem: 1320
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến