Báo cáo Trường học thân thiện, học sinh tích cực 2012

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Di Thanh Tuấn
Ngày gửi: 16h:43' 30-06-2012
Dung lượng: 33.3 KB
Số lượt tải: 37
Số lượt thích: 0 người
Phụ lục 1
SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH SÓC TRĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRƯỜNG THCS&THPT THẠNH TÂN

Số: 50/THCS&THPT.TT Thạnh Tân , ngày 25 tháng 6 năm 2012


TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục - đào tạo công nhận danh hiệu tập thể đạt “Xuất sắc” trong phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" năm học 2011-2012


Kính gửi: Giám đốc Sở Giáo dục&Đào tạo

Căn cứ Công văn số 1741/BGDĐT-GDTrH, ngày 05/3/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá kết quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;
Căn cứ công văn số 2470/SGDĐT-VP ngày 13/12/2011 về việc hướng dẫn đánh giá thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008-2013.
Ngày 23 tháng 6 năm 2012, Hội đồng Thi đua Khen thưởng trường THCS&THPT Thạnh Tân đã họp xét tự đánh giá thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2011-2012.
Trường THCS&THPT Thạnh Tân đề nghị Sở Giáo dục-Đào tạo xem xét công nhận danh hiệu tập thể đạt “Xuất sắc” trong thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" năm học 2011-2012.
(có kèm theo các phụ lục 2, 3, 4)


Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Như kính gửi;
- Lưu: VP.


Phụ lục 2
SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO
TRƯỜNG:THCS&THPT THẠNH TÂN

Số: 49/THCS&THPT.TT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Thạnh Tân, ngày 25 tháng 6 năm 2012


BÁO CÁO
Thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"
Năm học 2011-2012


Sơ lược về trường
Trường THCS&THPT Thạnh Tân được thành lập vào tháng 7/2010 theo quyết định số 243/2010Trên cơ sở sáp nhập trường THCS Thạnh Tân và phân hiệu trường THPT Trần Văn Bảy. Toạ lạc tại Ấp A2 – Xã Thạnh Tân – Huyện Thạnh Trị - Tỉnh Sóc Trăng.
Năm học 2010-2011 trường bắt đầu đi vào hoạt động. Trường có 28 lớp: THCS: 16 – 548 học sinh; THPT: 12 lớp – 377 học sinh. Tổng số cán bộ, giáo viên, công nhân viên: 69.
Năm học 2011-2012 trường phát triển 32 lớp: 1038 học sinh, THCS: 18 lớp – 605 học sinh; THPT: 14 lớp – 433 học sinh. Tổng số cán bộ, giáo viên, công nhân viên: 83.

I – Về việc triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” (phong trào thi đua) của trường:
Trường đăng kí tham gia và triển khai phong trào thi đua từ tháng 08 năm 2010.
Các hình thức phát động, quán triệt mục đích, yêu cầu và nội dung phong trào thi đua đến cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh gồm:
Đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên: Trường tổ chức triển khai nội dung phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” cho 100% cán bộ, giáo viên, công nhân viên và chính thức phát động thi đua trong cuộc họp HĐSP đầu năm 2010-2011 và tiếp tục phát động lại cũng tại phiên họp Hội đồng Sư phạm đầu năm 2011-2012. Tiến hành cho toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên cam kết thực hiện.
Đối với học sinh: Tổ chức phát động phong trào trong lễ khai giảng năm học 2010-2011. Đến năm học 2011-2012 tiếp tục phát động lại và tiến hành cho 100% học sinh ký cam kết thực hiện. Sau đó thường xuyên nhắc lại trong các buổi sinh hoạt đầu tuần, trong sinh hoạt chủ nhiệm.
Đối với PHHS: Tuyên truyền nội dung phong trào, kêu gọi ủng hộ trong Đại hội phụ huynh học sinh đầu năm, giữa học kỳ và cuối năm. Phối hợp cùng nhau thực hiện “3 đủ” trong ngày khai giảng và thường xuyên trong suốt năm học. Hỗ trợ nhà trường sâu sát trong công tác bảo vệ an toàn cho học sinh đến trường.
* Đánh